Forventninger til Abortutvalget

Torsdag 14. desember vil regjeringens Abortutvalg legge frem sitt arbeid for helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol. Dette vil legge grunnlaget for behandling av en ny abortlov, i tillegg til veiledning og oppfølging knyttet til abort.

Amathea er den eneste gratis, landsdekkende helsetjenesten med tilbud om veiledning og oppfølging før og etter abort. Vi har store forventninger til utvalgets anbefalinger og vil bidra til å følge opp viktige områder politisk i arbeidet videre.

Våre forventninger:

Rett til oppfølging etter selvbestemt abort
Retten til oppfølging etter selvbestemt abort må lovhjemles. Siden 2020 har kvinner hatt lovfestet rett på oppfølging etter spontanabort. Den samme retten har de ikke i dag etter selvbestemt abort. Disse må likestilles. 

Dette er i tråd med anbefalingene Amathea ga abortutvalget i 2022.

Kvinner må sikres tilgang på veiledning og oppfølging 
Skal kvinner ha tilgang på veiledning og oppfølging før og etter abort, må dette prioriteres og sikres i helsetjenestene. Amathea som ideell aktør har en helt nødvendig og viktig rolle i dette.

I dag er det store kapasitetsutfordringer på sykehusene, en pågående fastlegekrise og en presset kommunehelsetjeneste. Helsepersonellkommisjonen peker på oppgavefordeling som en av de viktigste tiltakene for å løse utfordringene i det fremtidige helsevesenet. 

Ansvaret for veiledning og oppfølging bør sees på helhetlig. En felles ansvars- og oppgavefordeling mellom offentlig helsevesen og ideelle aktører som Amathea vil sikre kvinner tilgang på den helsehjelpen de trenger. Både der de er, når de trenger det og på kvinnens egne premisser. Nå og i fremtiden. 

Kvinner må sikres et likeverdig og gratis oppfølgingstilbud
Tilgang og kapasitet i helsetjenestene varierer i stor grad blant landets kommuner. Kvinner har derfor ikke likeverdig tilgang på oppfølging før og etter abort i Norge lokalt i dag. For å sikre og organisere dette på en god måte, bør Amathea som en nasjonal tilgjengelig oppfølgingstjeneste ha en naturlig plass i tjenestestrukturen. Dette vil sikre at kvinner har tilgang på et likeverdig og gratis oppfølgingstilbud før og etter abort, der de er og når de trenger det.  

Et bedre kunnskapsgrunnlag 
Det trengs mer forskningsbasert og systematisert kunnskap når det kommer til kvinners helse før og etter abort. Skal vi vite hva kvinner trenger, og sikre at tiltakene møter behovene, må det innhentes kunnskap fra kvinnene selv.

Fellesmodellen: sykehus, fastlege, kommunehelsetjeneste og Amathea.

Andre innlegg