Farskap

Det kan være vanlig å ha mange spørsmål knyttet til både farskap, foreldreansvar, omsorgsansvar, samvær, forsørgeransvar og hvilke rettigheter og plikter som gjelder knyttet til et eventuelt farskap.

Som partner har du juridisk sett ikke rett til å ta valget om abort eller ikke. Det er kvinnens valg som styres gjennom Lov om svangerskapsavbrudd. Det er først når en eventuell graviditet fullføres at du vil få rettigheter som barnefar eller medmor.


Trenger du noen å snakke med?
I Amathea møter du helsepersonell med lang erfaring i samtaler for partnere til den gravide. Vi er en nøytral helsetjeneste og har taushetsplikt. Du kan komme alene, sammen med partner, eller den du var gravid med.

Alle våre tjenester er gratis. Vi tilbyr samtaler på norsk, engelsk og nordsamisk, for andre språk bestiller vi tolk. En samtale varer omtrent 1 time og du kan møte oss på video, telefon eller på ett av våre kontorer. Hvor mange samtaler du trenger er opp til deg, det avtaler vi sammen.

Spørsmål om farskap?
På nav.no får du nærmere oversikt over hva dette innebærer for deg. Her finner du kortfattet informasjon om reglene som gjelder. Sett deg godt inn i de viktigste bestemmelsene for farskap og bestem deg for hvordan du skal takle det hvis du er usikker på om du er faren.

Hvis du er usikker på farskapet, kan det klarlegges ved hjelp av blodprøver og DNA–analyser. Ved DNA–analyser undersøkes arvelige egenskaper i prøver tatt av barnet, barnets mor og den antatte faren. Testen blir utført etter at barnet er født. Farskap.no er Oslo universitetssykehus nettside om farskap og farskapstesting – DNA-test. Siden gir kort informasjon om hva DNA-testing er og sikkerhet for å fastslå farskap ved en slik test. Du kan få svar på spørsmål du har, og bestille testen online dersom du ønsker det . Testen må du betale for selv.

Ved usikkerhet rundt farskapet kan mannen vente med å skrive under på farskapserklæringen til DNA-test er tatt etter at barnet er født. Så lenge mannen er oppgitt på kvinnens papirer i svangerskapet vil han bli innkalt til et møte med NAV etter fødselen. Målet med møtet er å avklare farskapet, og dersom mannen er usikker kan han si at han ikke vedkjenner seg farskapet. Da vil NAV stå ansvarlig for DNA-testing.

Foreldreansvar
Når barnet blir født og eventuelt farskap er avklart får du foreldreansvar. Foreldreansvar er ikke det samme som omsorgsansvar. Foreldreansvar er den rett og plikt foreldrene har til å bestemme for barnet i personlige forhold. Alle barn som blir født fra og med 1. januar 2020 får i utgangspunktet foreldre med felles foreldreansvar. Dette gjelder både barn som har gifte foreldre, barn som har samboende foreldre og barn som har foreldre som ikke bor sammen. Se også barneloven kapittel 2 i forhold til foreldreansvar.

Barneloven gir barn rett til samvær med begge foreldrene, også når foreldrene ikke bor sammen. Retten til samvær skal være til barnets beste – det vil si det er barnets behov som gjelder. Foreldrene kan fritt avtale hva slags samværsordning de ønsker å ha. Barns samværsrett er regulert av kapittel 6 i barneloven.

Forsørgeransvar
Hvis kvinnen velger å fullføre svangerskapet har dere begge forsørgeransvar for barnet. Det gjelder også hvis dere ikke bor sammen eller hvis du velger å ikke være aktiv far. Ditt forsørgeransvar og barnebidragets størrelse tar utgangspunkt i barnets behov. Du har forsørgeransvar inntil barnet er 18 år. De viktigste bestemmelsene om barnebidrag finner du i barneloven kapittel 8. Se også Nav.no for mer informasjon om barnebidrag. Her finner du også en bidragskalkulator for å finne ut hva du eventuelt skal betale i bidrag. Nav.no gir også informasjon om barnetrygd og ulike støtteordninger. Du finner også en del informasjon på NAV sin farskapsportal.

Andre aktuelle tilbud og steder for informasjon og bistand knyttet til å bli far kan være:

Familievernkontoret
Familievernet gir et gratis lavterskeltilbud i forbindelse med ulike typer samlivs- og relasjonsproblemer. Familievernkontorer kan hjelpe foreldre med å komme fram til avtaler om barna og bistå med veiledning og hjelp til å bedre samarbeidet mellom foreldrene. Tilbyr terapi og samtalegrupper. Tilbudet er landsdekkende. Oversikt over landets familievernkontor finner du her: familevernkontorer.

Advokat:
Kontakt advokat hvis du trenger hjelp til juridiske spørsmål. På nettstedet advokatenhjelperdeg.no gir erfarne advokater gratis råd og informasjon om aktuelle juridiske problemstillinger og rettshjelp. Du kan stille egne spørsmål. Tjenesten har også et gratis tilbud om ½ times gratis advokat konsultasjon som finnes flere steder i landet. Oversikt over dette tilbudet finner du her: Advokatvakten.

Fri rettshjelp er en ordning som er opprettet for å hjelpe folk med lave inntekter. Fri rettshjelp innebærer fritt rettsråd. Det betyr at du kan få dekket utgiftene til rådgivning hos advokat. Fri rettshjelp omfatter dessuten fri sakførsel. Det vil si at du kan få dekket advokatutgifter og rettsgebyr i forbindelse med en rettssak. Du kan lese mer i lov om fri rettshjelp her.

Ved statsforvalteren, tidligere fylkesmannsembete kan foreldre få hjelp til å drøfte praktiske og juridiske spørsmål når det gjelder foreldreansvar, blant annet samværsrett. Du kan også få informasjon om fri rettshjelp. Du finner mer informasjon her.

Reform ressurssenter:
Reform – ressurssenter for menn driver hjelpetilbud spesielt for menn og fokuserer særlig på gutters og menns livssituasjon, utfordringer og behov. Du kan ta kontakt med mannstelefonen og snakke med en erfaren rådgiver om din situasjon. Hvis du trenger juridisk hjelp kan du ta kontakt med Reforms telefon for juridisk rådgivning som betjenes av advokater.