Abort i Norge

I Norge har du rett til å bestemme om du vil ta abort frem til svangerskapsuke 12. Du kan velge mellom kirurgisk og medisinsk abort, og skal du ta medisinsk abort kan du velge om den skal gjennomføres på sykehuset eller hjemme. Ønsker du abort etter uke 12 (11 uker og 6 dager), må du søke abortnemnda om det.


Abortgrenser i Norge
Abortloven i Norge gir den gravide rett til selvbestemt abort frem til svangerskapsuke 12 (11 uker og 6 dager). Varigheten på svangerskapet regnes fra første dag av siste mens. Du kan tidligst ta abort i uke 6 og den kan gjennomføres medisinsk eller kirurgisk. Hvilken metode som benyttes kommer an på hvor langt du er på vei, og eventuelt andre medisinske vurderinger.

Er abort gratis?  
Bor du i Norge, kommer du fra et land i EU eller har landet ditt avtale om helsetjenester i Norge, er abort gratis. Lurer du på om det er gratis for deg, ta gjerne kontakt med oss så kan vi hjelpe deg å finne det ut. Du har krav på å få gjennomført abort i Norge når du oppholder deg i landet. 

Abort før uke 12
Du står fritt til å velge mellom kirurgisk og medisinsk abort, så lenge det vurderes som medisinsk forsvarlig. Sykehuset skal gi deg informasjon om begge metodene på forundersøkelsen på sykehuset.

Abort etter uke 12
Ønsker du abort og er i utgangen av svangerskapsuke 12 (11 uker og 6 dager), må du søke om det. Abort etter utgangen av 12. svangerskapsuke utføres bare på sykehus. Ta direkte kontakt med et sykehus som har en abortnemd, fastlege eller gynekolog. Du eller legen du tar kontakt med skal utforme en skriftlig begrunnelse for hvorfor du ønsker å avbryte svangerskapet. Legen sender begrunnelse sammen med begjæring om abort og andre relevante nødvendige medisinske opplysninger til abortnemnda ved sykehuset.

Abortnemd
En abortnemd består av to leger og behandler søknader om abort etter svangerskapsuke 12. Etter søknaden er mottatt og behandlet vil du bli invitert til et møte med nemda. For noen kan det være aktuelt å delta via video. Hvis du ønsker kan du ta med deg en person i nemndsmøte. Du har rett til å møte nemnda, men du har ikke møteplikt.

I nemndsmøtet vil du kunne fortelle mer om hvorfor du ønsker å avbryte svangerskapet. Abortnemnda skal legge vesentlig vekt på hvordan du selv bedømmer situasjonen. Hvis du får avslag, vil saken automatisk bli sendt til klagenemda for abortsaker.

Kilde: Helsenorge