Svartype: Med merknad

Amathea sine innspill til abortutvalgets NOU 2023: 29 Abort i Norge – Ny lov og bedre tjenester.

Amathea takker for muligheten til å sende inn innspill til abortutvalgets rapport.

Abortutvalget har gjort et grundig og godt arbeid, og har levert en rapport som gir et historisk tilbakeblikk og belyser dagens situasjon om abort i Norge. Vi håper at dette arbeidet gir grunnlag for forbedringer og endringer til det beste for kvinnene i tiden som kommer. 

Om Amathea
Amathea er den eneste gratis, landsdekkende helsetjenesten i Norge, hvor kvinner har tilgang på informasjon, veiledning og oppfølging før og etter abort. Vi supplerer det offentlige helsevesenet med vårt kompetansemiljø, tilgjengelighet og tilgang på målgruppen. Vi samarbeider tett med kommunehelsetjenesten, fastleger og sykehusene. 

Amathea sikrer i dag kvinners rett på veiledning jmfr. § 2 i «Lov om svangerskapsavbrudd». Vi bidrar til kvinners selvbestemmelse ved vår nøytrale veiledning i valget om å fullføre eller avslutte et svangerskap. Årlig møter vi 2500 kvinner og deres partner, alene eller sammen. 

 • 80 % er over 25 år.
 • 97 % svarer i brukerundersøkelsen at hjelpen var til stor nytte.
 • 65 % kjenner ikke til andre steder de kunne fått den hjelpen de trengte.

Gjennom 20 år har Amathea skapt et unikt, spisskompetent fagmiljø innen veiledning og oppfølging knyttet til abort i Norge. Vi bidrar i dag til at pkt. 1.4 NOU 2023: 29 sikres i praksis, og mener vi bør inkluderes i det videre arbeidet med hvordan informasjon, veiledning og oppfølging kan gis på en best mulig måte i fremtiden.

Våre innspill
Amathea er glad for at kvinners rettigheter foreslås styrket i nytt lovforslag. Da spesielt;

– rett på oppfølging etter abort, 
– rett på veiledning i valgsituasjonen og 
– at retten til informasjon og veiledning er utvidet til å gjelde alle, uavhengig av om en graviditet fører til alvorlige vansker for kvinnen, som er gjeldende i dagens lov. 

Amathea støtter utvalgets vurdering av at informasjon og veiledning skal gis av kvalifisert helsepersonell, være individuelt tilpasset og gis på en objektiv og nøytral måte. 

Vi vil særlig understøtte viktigheten abortutvalget skriver; at veiledning og oppfølging skal gis av kompetente fagpersoner med tid, tilgjengelighet og erfaring, spesielt innen veiledning og seksuell- og reproduktiv helse. Og at hjelpen skal gis «i tråd med kvinnens behov, både med tanke på varighet og hos hvem oppfølgingen skal foregå». 

All helsehjelp fra valgsituasjon til abortbehandling bør være gratis, uavhengig av hvor kvinnen søker hjelp. 

Vi merker oss at utvalget vurderer at Amathea ikke er landsdekkende, noe vi mener er misvisende. Gjennom vår tilgjengelighet på telefon, video og chat kan alle i landet nå oss. Skal det sikres en likeverdig tilgang på støtte og ivaretakelse jmfr lovens formål, bør tilgang på kompetente fagmiljøer være avgjørende i større grad en muligheten til å oppsøke en helsetjeneste fysisk. Tjenestestrukturen som er i dag gjennom kommunehelsetjenesten, fastlegen, sykehus og Amathea bør rustes til å ivareta oppgavene samlet fremover.

Det er spesielt viktig å sikre:

 • reell tilgang på informasjon, oppfølging og veiledning.
 • et reelt valg om å oppsøke helsepersonell som kjenner til kvinnens helse- og livssituasjon eller en nøytral tjeneste som ikke har denne kjennskapen
 • tilgang på hjelp i den form som ønskes, enten fysisk, på telefon eller digitalt.
 • partners tilgang på informasjon, veiledning og oppfølging, alene og/eller sammen med kvinnen

Informasjon
Amathea støtter utvalgets ulike forslag til å forbedre og øke tilgang til informasjon om abort. Vi vil spesielt trekke frem utarbeidelsen av et nasjonalt informasjonsskriv til abortsøkende og nasjonal faglig retningslinje som skal benyttes alle steder abortbehandling gis. Dette vil kvalitetssikre informasjonen som gis, uavhengig av bosted og hvem som er i kontakt med den abortsøkende. 


Veiledning
All veiledning skal være frivillig. 

Gjennom Amatheas lange erfaring vet vi hvor komplekse og eksistensielle valg kvinner kan stå i og hva som kreves av fagpersoner som skal veilede og følge opp. Den britiske veilederen for gynekologi opererer med tre stadier for «counselling» når det kommer til valgsituasjonen. Stadiene kan forstås som: 

 1. Informasjon – der valget er relativt avklart og kvinnene trenger informasjon om rettigheter, abortbehandling, prosedyrer etc. 
 2. Enkel veiledning – der valgprosessen har startet, tvil er til stede og valget kan virke uoversiktlig for kvinnen. 
 3. Avansert veiledning – komplisert livssituasjon, høy grad av tvil, usikkerhet og opplevd eksistensiell krise. 

Amathea vil anbefale at en liknende modell utarbeides i Norge for å sikre tjenester med kompetente fagpersoner som kan veilede i de ulike stadiene. Kompetansehevende tiltak, krav til mengdetrening og spesialkompetanse må da ses i sammenheng med kvinnens behov.

Oppfølging etter abort
Rapporten viser til at oppfølging etter abort er tilfeldig og lite systematisert. Amathea gjennomførte i mars 2023 en kartlegging av våre brukere som understøtter mangelen på oppfølging på sykehusene:

 • 8/10 hadde behov for oppfølging. 
 • 4/10 hadde behov for psykisk oppfølging. 
 • 20 % av de som hadde behov fikk tilbud om oppfølging på sykehuset. 
 • Kun halvparten fikk informasjon oppfølgingstilbud andre steder 

På samme tidspunkt kartla vi sykehusenes rutiner og oppfølgingstilbud: 

 • 50 % av sykehusene hadde ingen rutiner for oppfølging. 
 • 1/5 hadde et oppfølgingstilbud (alt fra etterkontroll til samtale). 
 • 1/6 sykehus hadde tilbud om samtale (sykepleier/sosionom). 

For at retten til oppfølging skal sikres, er det viktig at ressurser bevilges og at ansvaret tydelig plasseres og følges opp. Til sammenligning er vedtaket om rett på oppfølging etter spontanabort fra 2020 lagt til helseforetakene med et “sørge for ansvar. I dag, 4 år etter, er det ikke konkretisert ytterligere for praksis, hverken for helsepersonell eller kvinnene. Amathea ivaretar oppfølging eter spontanabort i dag gjennom tilskuddsordningen i statsbudsjettet «Stiftelsen Amathea». 

Kunnskap og kompetanse om abort 
Vi har for lite kunnskap om kvinners helsekonsekvenser knyttet til valgsituasjonen og etter en abort. 

Amathea støtter anbefalingene om:

 • Systematisk innhenting av kvinners erfaringer gjennom nasjonal undersøkelse om pasientopplevelser- og erfaringer og brukerundersøkelser.
 • Kurs-, etter- og videreutdanning av helsepersonell om abortveiledning. Dette bør ikke begrenses til jordmødre og sykepleiere, men gjelde alle yrkesgrupper som møter kvinner i et før, under og etter abort (sykehussosionomer, sosionomer i de kommunale helse -og omsorgstjenestene, sykepleiere, helsesykepleiere, jordmødre, leger, psykologer og sykehusprester).
 • Det utarbeides nasjonalt nettkurs for fastleger og helsepersonell om veiledning/informasjon til kvinner som er gravide ifm. tilbud om tidlig ultralyd og NIPT.

Abortbehandling
Amathea støtter forslaget om:

 • Abortbehandling bør være gratis for alle som oppholder seg i landet.
 • Etablering av digital plattform hvor kvinner kan søke om abort. Denne bør også vurderes brukt til kartlegging av kvinners behov for informasjon, veiledning og oppfølging.

Amathea støtter også forslaget om å utrede muligheten for en alternativ organisering av aborttjenesten i primærhelsetjenesten. Det vil kunne forenkle og sikre tilgang på abort uavhengig av bosted, livssituasjon og økonomi. Ved en eventuell abortbehandling i primærhelsetjenesten må:

 • det ikke gå på bekostning av kvinners rett til å få gjennomført abort på sykehus.
 • primærhelsetjenesten kunne henvise direkte til kirurgisk abort ved behov så kvinner unngår unødvendig lang ventetid på behandling.
 • sikre at kvinner har tilgang på helsepersonell 24/7 under abortprosessen.
 • sikre gode samarbeidsrutiner mellom utførende helsetjeneste og sykehusene ved eventuelle komplikasjoner så kvinner unngår unødvendig ventetid.
 • det opprettes journalsystemer hvor primærhelsetjenesten og sykehusene har tilgang til kvinnens helseopplysninger og behandling på en enkel og effektiv måte.

Medisinsk og kirurgisk abort
Vi erfarer at informasjonen knyttet til abortbehandling ikke er individuelt tilpasset jmfr. pasient- og brukerrettighetsloven § 3-2. Kvinner forteller at de ikke blir informert om de ulike behandlingsalternativene for abort. Dette til tross for at kvinnene beskriver en livssituasjon eller tidligere helsehistorikk som tilsier at begge behandlingsalternativer burde vært vurdert i samråd med kvinnen. 

I rapportens forklaring til § 4 «Rett til abort», presiseres det at «kvinnen har ikke rett til å velge abortmetode, men har rett til å medvirke ved valg av forsvarlige metoder». Vår erfaring i kontakt med flere av landets sykehus, tilsier at det er mer et kapasitetsspørsmål om kirurgisk abort vurderes, enn at det er forsvarlighet og tilpasning til kvinnens behov som er styrende. I en fremtidig nasjonal faglig retningslinje må det være klare kriterier for hva som skal ligge til grunn for forsvarlig og uforsvarlig abortbehandlingsmetode og vises til et godt kunnskapsgrunnlag. 

Avslutningsvis
Med en situasjon knyttet til landets helsetjenester som fra flere hold beskrives som en rekrutteringskrise og ressurs- og kompetansemangel, er det avgjørende å se Amathea sitt arbeid i sammenheng med den øvrige helsestrukturen for å imøtekomme anbefalingene i rapporten. Vi har en god tjenestestruktur i dag med Amathea, kommunehelsetjenesten, fastlegeordningen og sykehusene som sammen vil kunne ivareta kvinners behov for helsehjelp før, under og etter abort. De må rustes for å sikre gode og tilgjengelige tjenester for fremtiden.

Andre innlegg