Justert mandat for kvinnehelseutvalget

Mars 2021 oppnevnte regjeringen et offentlig utvalg som skal lage en ny utredning om kvinners helse og helse i et kjønnsperspektiv. Målet er å få en oppdatert oversikt over kvinners helse i Norge og kjønnsforskjeller innen helse. Utvalget fikk i oppgave å se på utfordringer blant kvinner når det gjelder helserisikoer og bruk av helse- og omsorgstjenester, samt hvordan kjønnsperspektivet blir ivaretatt i arbeidet med folkehelse, i helse- og omsorgstjenestene og i forskning.

Innledningsvis besto utvalget av følgende medlemmer:

 • Christine Meyer, utvalgsleder
 • Heidi Tiller, overlege
 • Maja-Lisa Løchen, professor
 • Nikita A. Abbas, student
 • Hans-Petter Fundingsrud, barnelege
 • Tone Amundsen, rådgiver
 • Per Vidar Nielsen, spesialsykepleier
 • Anita Vatland, daglig leder
 • Cato R. Innerdal, kommuneoverlege
 • Leif Edward Ottesen Kennair, professor
 • Tina Shagufta Munir Kornmo, lege
 • Elisabeth Sward, seniorrådgiver
 • Maria Østhassel, psykolog
 • Oscar Tranvåg, førsteamauensis
 • Harald Eia, sosiolog

Etter valget i høst var det ventet at den nye regjeringen ville sette ned et utvalg for å utrede eventuelle endringer i abortloven, som varslet i Hurdalsplattformen: «Regjeringen vil nedsette et utvalg som skal se på abortlovens bestemmelser, oppfølgingen av kvinner som tar abort, og alternativer til dagens abortnemnder.»

26. november 2021 ble kvinnehelseutvalgets mandat justert. Seksuell og reproduktiv helse er nå framhevet som et viktig tema, og det er tydeliggjort at utvalget skal se på hvordan utredning, behandling og oppfølging av kvinners helse er i helsetjenesten med særlig vekt på fastlegene. Det kommer også fram i det nye mandatet at det er ønskelig at utvalget fremmer forslag til nye initiativ.

I tillegg ble utvalget utvidet med tre nye medlemmer:

 • Ståle Onsgård Sagabråten, fastlege, leder av Legeforeningens fagstyre
 • Hanne Charlotte Schelderup, jordmor, leder av Jordmorforbundet (NSF)
 • Ingvar T. Skjeve, sykepleier, Fagforbundet

Amathea er glad for at kvinnehelse settes på agendaen og vi ser fram til å følge utvalgets arbeid videre. Det forskes for lite på kvinnehelse, og vi vet at alt for mange kvinner ikke får den helsemessige oppfølgingen som de har krav på, særlig i forbindelse med svangerskapsavbrudd. Vi er også positive til utredningens uttalte interseksjonelle perspektiv med fokus på etniske minoriteter og funksjonsevne.

Det overhengende spørsmålet er hvorvidt Kvinnehelseutvalget er ment å overta mandatet som et eventuelt abortutvalg ville sett på, eller om det fortsatt vil settes ned et eget utvalg som skal utrede abortloven og abortnemndene. Foreløpig er ikke abort nevnt eksplisitt, heller ikke i det nye mandatet til Kvinnehelseutvalget. Utvalgets utredning skal leveres som en NOU innen 8. mars 2023.

Andre innlegg